Bewindvoering


Minnelijk traject
Bewindvoering in het minnelijke traject, ook bekend als beschermingsbewind, is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of psycho-sociale redenen zijn. In dergelijke situaties kan het wenselijk en/of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter uw vermogen en inkomen onder bewind stelt.


U, uw partner of één van uw naaste familieleden kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan een professionele organisatie uw bewindvoerder worden.

Werkwijze
Als u onderbewindstelling heeft aangevraagd geeft u uw financiën uit handen aan een bewindvoerder. Tijdens de onderbewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld.

Als u onderbewindstelling staat, kunt u niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder iets kopen of verkopen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van uw goederen. De bewindvoering door Stichting Mens en Organisatie gaat verder dan alleen het beheren van uw financiële zaken. Er wordt tevens gekeken naar de wettelijke regelingen die er zijn en waar u mogelijk recht op heeft; o.a. het verzorgen van de belastingaangiften, het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoonsgebonden budget (PGB).

De bewindvoerder legt jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af aan de betrokkene en de kantonrechter. Is de betrokkene hiertoe niet in staat, dan wordt de rekening en verantwoording alleen aan de kantonrechter afgelegd.

Kosten
Als u vrijwillige bewindvoering aanvraagt bent u vrij om een bewindvoerder te kiezen. De toewijzing kan alleen plaatsvinden door de kantonrechter. De onderbewind gestelde dient zelf de kosten voor bemiddeling en administratie te betalen. In bijzondere gevallen kan de kantonrechter een afwijkende vergoeding vaststellen.

Er bestaat een mogelijkheid om voor de kosten, die gemoeid zijn met deze vorm van bewindvoering, een vergoeding te krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk.

De kosten voor de wettelijke bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK).

Rechten en plichten van de bewindvoerder
De werkzaamheden die de bewindvoerder voor u uitvoert, zullen zo veel mogelijk in overleg met u gebeuren. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de betrokkene en de kantonrechter. Is de betrokkene hiertoe niet in staat, dan wordt de rekening en verantwoording alleen aan de kantonrechter afgelegd.

De bewindvoerder mag niet vertegenwoordigend optreden als het om een hoogst persoonlijke rechtshandeling gaat. Dit is een rechtshandeling waarbij het zo op de mening van de betrokkene zelf aankomt, dat alleen hij/zij mag beslissen. Zo mag een bewindvoerder geen testament maken of wijzigen, geen familierechtelijke handelingen verrichten of een schriftelijke wilsverklaring geven waarbij de toestemming voor medische verrichtingen wordt geweigerd.