Schuldhulpverlening


Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Hiervoor ontvangt u van ons een vragenformulier.

Een structurele oplossing van het financieel probleem.

Als u besluit over te gaan tot schuldhulpverlening, gaan wij voor minimaal 1 jaar, meestal voor 3 jaar, uw inkomsten en uitgaven volledig beheren. Dit houdt in dat de totale inkomsten van u, op een nieuw te openen en op uw naam gestelde rekening wordt gestort. U ontvangt leefgeld. Hieronder wordt verstaan: het geld wat u nodig heeft voor uw boodschappen/kledinggeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden en wordt samen met u vastgesteld. U krijgt alleen beschikking over uw leefgeld en de resterende inkomsten worden besteed aan schuldeisers, vaste lasten, verzekeringen, enz.

Door op deze manier te werken, proberen wij te voorkomen dat u nog meer schulden maakt. Zo zorgen wij er ook voor dat de financiële druk, die bij u constant aanwezig is, vermindert of zelfs verdwijnt. U kunt uw leven weer meer inhoud gaan geven en zich met andere “belangrijkere” zaken bezig gaan houden. U krijgt van ons een persoonlijke coach toegewezen die u gaat ondersteunen.

Het is de bedoeling dat de reeds opgebouwde schulden in maximaal drie jaar worden afgelost. Lukt het niet om binnen drie jaar de gehele schuld af te lossen, dan wordt er een gedeelte van de schuld afgelost en de rest wordt kwijtgescholden mits de schuldeisers hieraan mee werken. Bij een dergelijk traject heeft u na die drie jaar een schone lei.

Voor deze schuldhulpverlening, gaat u met ons een contract aan. U krijgt van ons maandelijks een volledig overzicht van de stand van zaken op dat moment en/of alle betalingen die plaatsgevonden hebben in die maand. Uw coach kan u indien nodig, tegen gereduceerde tarieven ondersteuning geven in de vorm van training. De coach gaat samen met u uw behoeften bespreken om de ondersteuning invulling te geven. Andere problemen van persoonlijke aard worden dan ook besproken en gelijktijdig met de financiële hulpverlening aangepakt.

Tijdens de (telefonische)evaluatiegesprekken, tussen u, de coach en de eventuele ander betrokken hulpverleners, wordt er besproken of u een gedeelte van de financiën en/of betalingen over kunt nemen, met als doel zelfstandigheid en handigheid in uw eigen budgetbeheer te verkrijgen.

Voorwaarden waar u mee te maken krijgt zijn;

Indien u een door één van de schuldeisers opgegeven vordering betwist, moet hij of zij dit zelf met de schuldeiser oplossen. Stichting Mens en Organisatie zal hier geen bemoeienis bij hebben. Ook indien de schuldeiser weigert de renteberekening over de resterende schuld te bevriezen, dan komen deze extra rentekosten te allen tijde ten laste van de schuldenaar (U!).

Tijdens het verloop van bovenstaande stappen is uw medewerking van groot belang!

Zo dient u elke wijziging in uw persoonlijke (financiële) situatie aan ons door te geven, ook wijzigingen waarvan u het idee hebt dat die voor ons niet relevant zijn;

U mag geen nieuwe schulden creëren of een betalingsachterstand oplopen; uw mag zich ook niet financieel garant stellen.

Van u wordt verwacht dat u actief werkt aan het verhogen van uw inkomsten zodat uw aflossingscapaciteit vergroot wordt.

Wordt op bovengenoemde voorwaarden geen medewerking door u verleend, dan behoudt Stichting Mens en Organisatie zich het recht voor om te stoppen met de afbetalingsregeling en worden de schuldeisers hiervan direct op de hoogte gebracht

Binnen Stichting Mens en Organisatie is een enorme kennis en ervaring aanwezig betreffende het verkrijgen van allerlei aanvullende bronnen van inkomsten
. Deze kennis en ervaring is er op het gebied van sociale wetgeving, belastingen, huur- en zorgtoeslag, arbeidsregelingen en dergelijke. Al deze kennis en ervaring wordt aangewend om de schuldbemiddeling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.